Ομιλία για δικαιώματα, υποχρεώσεις, φορολογικά και συναλλαγές στην Ελλάδα

The National Herald – April 7, 2017